Tidligere aktiviteter

Er det ut fra rettspraksis holdepunkter for at kommunalt ansattes stillingsvern er annerledes?

(november 2013)
Foredraget finner du her

Styrer staten for mye - eller klager kommunene for mye?

(Frokostseminar KS april 2013)
Resultatene fra den nye FoU-rapporten Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling? blir presentert og danner grunnlaget for en diskusjon om forholdet mellom det kommunale selvstyret og statsforvaltningen.

Utsatt offentlighet for kommunale revisjonsrapporter - tap eller vinn for lokaldemokratiet?

 (februar 2013)
- Skal pressen ha tilgang til utkast til revisjonsrapporter som oversendes kommunens administrasjon for å luke ut faktafeil?
- Kommunal- og regionaldepartementet har sendt forslag om endring i offentleglova § 5 annet ledd på høring. Forslaget åpner blant annet for utsatt offentlighet for kommunale revisjonsrapporter fram til kontrollutvalget har mottatt saken. Endringen vil bringe reglene om offentlighet for kommunale revisjonsrapporter i samsvar med reglene om offentlighet for Riksrevisjonens rapporter. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å styrke kommunenes egenkontroll, men vil utsatt offentlighet styrke lokaldemokratiet i videre forstand?

Innledere
- Erland Aamodt (KRD), Ole Kristian Rogndokken (Norges Kommunerevisorforbund), Vegard Venli (Kommunal rapport), Sigrid Stokstad (KS)

Kommunale tilskudd og EØS-avtalens regler om offentlig støtte

(november 12)
- Kommunene forvalter en rekke tilskuddsordninger. Samtidig er kommunene underlagt EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Disse reglene oppstiller skranker for kommunenes handlefrihet, selv om dette i liten grad er kjent for kommunene. Brudd på reglene kan medføre tilbakebetaling.
- Reglene om offentlig støtte kan virke kompliserte. Møtet vil søke å belyse hovedbestemmelsene i statsstøtteretten, samt se på noen områder som er aktuelle for kommunene. Dette gjelder blant annet reglene for salg av offentlig eiendom, støtte til idrettsanlegg og kulturbygg samt reglene for bagatellstøtte. Formålet med møtet er ikke å gå inn i regelverket i detalj, men å diskutere hvordan en enklest mulig kan gi støtte i samsvar med støttereglene.

Innleder
- Bjørnar Alterskjær, advokat i ALT advokatfirma, Oslo, tidligere visedirektør i EFTAs overvåkningsorgan ESA og en av forfatterne bak boken "Statsstøtte - EØS-avtalens regler om offentlig støtte".

Foredraget finner du her

Innsigelsesinstituttets påvirkning på det lokale selvstyret

(oktober 12)En fersk rapport viser at av 140 kommuner som hadde revidert kommuneplaner eller utarbeidet kommunedelplaner, oppga 137 at det ble varslet eller fremmet innsigelse i planprosessen. Er det behov for innskjerpinger i regelverket? Hvem må skjerpe seg?

Innledere
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved Are Heden (seksjonsjef Miljøvernavdlingen)
- KS ved Lasse Jalling (Direktør for Samferdsel, plan og miljø)
- KS ved Erna Larsen (KS-advokatene)

Her er foredragene FMOA KS KS MD

Møteoffentlighet

(juni 12)
- Om møtebegrepet og reglene om møteoffentlighet i kommuneloven §§ 30 og 31.
- Om møteoffentlighet i Oslo kommune: kan deputasjoner holdes for lukkete dører? Skråblikk pa kommunens praksis i lys av "skulpturparksaken".

Innleder
- Fredrik Lied Lilleby, advokatfullmektig, Kommuneadvokaten i Oslo

Kommunale klagenemnder

(desember 11)

Innledere
- Siri Halvorsen, seniorrådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet.
Innledning om de ulike formene for overprøving av kommunale vedtak.
- Berit Sletvold Tetzschner, leder av Oslo kommunes klagenemnd.
Presentasjon av den interne klageordningen i Oslo kommune. Tetzschner deler sine erfaringer som leder av klagenemnda.

Samhandlingsreformen

(mars 11)

Innledere
- Kjetil Jonsbu, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet: hovedpunkter i departementets forslag
- Per Kristian Vareide, fagsjef ledelse, KS: samhandlingsreformen sett fra kommunene

Hijab, krusifikser og julefeiring - grenser for religion i skolen?

Innledere
- Magnus Halle, byrådssekretær for byråden for kultur og utdanning, Oslo kommune
- Njål Høstmælingen, advokat, mangeårig forsker med menneskerettigheter som spesialfelt
- Kristin Ryan, fung. lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling

Uttalelse 23.03.2010 fra Lovavdelingen i JD om adgangen til å forby hijab i skolen.

Tilsyn med kommunesektoren - hva skjer?

 (mars. 10)
- Regjeringens stortingsmelding om hvordan de generelle reglene om tilsyn i kommuneloven skal følges opp ved utforming av tilsynsregler i særlovene og oppfølgingen av denne.
- Utviklingstrekk i statens bruk av juridiske virkemidler overfor kommunene

Innledere
- Oddny Ruud Nordvik, seniorrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet
- Christine Hjortland, spesialrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet

Tvister mellom stat og kommune – tid for nytenkning?

 (febr. 10)
- Konflikter mellom stat og kommune - er det ønskelig å innføre uavhengige tvisteløsningsordninger?
- Vil uavhengige tvisteløsningsordninger styrke den kommunale autonomi?
- Forholdet mellom stat og kommune – i hvilken retning går lovverket?

Innledere
- Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo. Smith har ledet forskningsprosjektet ”Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune” finansiert av KS (Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon).
- Michael Tetzschner, leder i Oslo Høyre og stortingsrepresentant i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Er anskaffelsesreglene til hinder for kommunalt samarbeid?

 (jan 10)

Innledere
- Innledning v/Janicke Wiggen. Tilsatt som stipendiat ved institutt for privatrett ved det juridiske fakultet i Oslo.
- Kommentar v/Nina Ramstad Aatlo. Ansatt ved KS Advokatene.

Ny plan og bygningslov

 (nov 09)
- Lovens hovedtrekk. Presentasjon av lovens to hoveddeler
- De viktigste "nyhetene" i forhold til den gamle loven
- Overgangsregler og videre oppfølgning av loven
Innledere
- Egil Stabell Rasmussen, fagdirektør, Kommunal- og regionaldepartementet
- Martine Løvold, rådgiver, Miljøverndepartementet

Hva er tillatt og hvem bestemmer i Marka?

(juni 09)
Prosessen frem mot markaloven
- Hva er bestemt i markaloven?
- Hvilke endringer er gjort i forhold til etablert områdeforvaltning?
- Hvordan er ulike hensyn ivaretatt?
- Markaloven - friluftslivets seier over lokaldemokratiet og den private eiendomsretten?
Innledere: Amanuensis Gert-Fredrik Malt, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og Stipendiat Sigrid Stokstad, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

NAV-kontrakten

Hvilke rammer gjelder for hva som kan reguleres i avtalene? Hva skjer ved brudd på avtalenes bestemmelser? Hvordan løses tvister?
Innleder: Professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Klager på økonomisk sosialhjelp"

Innleder: Professor Lars Inge Terum, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo

"Bør forvaltningen få vedta en passende "straff"?

- Om forslaget til fellesregler for administrative sanksjoner"(NOU 2003: 15 Fra bot til bedring)
Innledere: Medlem av Sanksjonsutvalget Tolle Stabell, Regjeringsadvokaten og advokatfullmektig i Trondheim Bjørn O. Berg.

Ny offentlighetslov

(NOU 2003:30)
Innledere: Advokat og leder av utvalget Harald Hove.

Blir kritiske ansatte vernet av nye Grl. § 100?

Innleder: Henning Jakhelln, UiO.

Statlig tilsyn med kommunesektoren

(med utgangspunkt i NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren)
Innledere: Fylkesmann og leder for Tilsynsutvalget Tora Aasland, Direktør Olav Ulleren, Kommunenes Sentralforbund, Helsedirektør Lars E. Hanssen, Statens Helsetilsyn

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

- velferdens superetat eller kaos på et høyere nivå (med utgangspunkt i NOU 2004: 13 og NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenesten
Innledere: Førsteamanuensis og utvalgsmedlem Kåre Hagen, Handelshøyskolen BI og Professor Asbjørn Kjønstad, UIO.

Er regelverket for offentlige anskaffelser for komplisert

- hvordan møte korrupsjonsutfordringer og samtidig ivareta kommunenes behov for praktikabel saksbehandling?
Innledere: Jan Borgen, Transparency Norge, Arnhild Dordi Gjønnes, NHO og Invild Thue, KS

Hvordan kan kommunene bekjempe korrupsjon?

Innledere: Advokat Anders Venemyr,- Advokat Erling Grimstad & partnere AS, Advokat Bente Stenberg Nilsen, KS, Spesialrådgiver Dag Nordby, Oslo Kommune, byrådsavdeling for finans og utvikling

Kommunene - Et selvstendig myndighetssubjekt eller kun en forlenget arm av staten?

- Hvordan ønsker vi rettstilstanden skal være?
- Hva er rettstilstanden i dag?
Innledere: Professor Eivind Smith, UiO, Sivilombudsmann Arne Fliflet, Advokat Øyvind Renslo, KS-advokatene
Spørsmål om møter og aktiviteter i forumet kan rettes til styremedlemmene.
Elen Schmedling Gimnæs
KS Bedrift
Styreleder
tlf. 48287550
e-post: elen.gimnas@ks.no

Edvard Aspelund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Styremedlem
tlf. 970 52 706
e-post: edvard-thorolf.aspelund@kmd.dep.no
Irene Sogn
Borgarting Lagmannsrett
Styremedlem
tlf. 920 55 672
e-post: irene.sogn@domstol.no

Oddny Ruud Nordvik
Romerike Revisjon IKS
Styremedlem
tlf. 975 74 240
e-post:oddny.nordvik@romerikerevisjon.no
Elisabeth Aasheim
KS Advokatene
Styremedlem
tlf. 93 65 35 88
e-post: elisabeth.aasheim@ks.no

Lars Marius Heggberget
Kommuneadvokaten i Oslo kommune
Styremedlem
tlf. 901 24 471
e-post: lars-marius.heggberget@kao.oslo.kommune.no