Vedtekter for Kommunalrettslig forum

Gjeldende styre ble valgt på årsmøtet i forumet oktober 2013.

§ 1
Foreningens navn er Kommunalrettslig Forum

§ 2
Foreningens formål er å fremme og utbre interessen for og kunnskaper om kommunalrett og dermed sammenhengende spørsmål ved bl.a. foredrag, diskusjoner, utgivelse av publikasjoner og lignende. Foreningen kan bidra med tiltak som kan stimulere forskning og undervisning innen kommunalrett m.v. Foreningen skal ikke uttale seg utad i kommunalrettslige spørsmål. Foreningen er politisk nøytral.

§ 3
Foreningen har personlige medlemmer og støtte-medlemmer (organisasjoner, institusjoner og lignende, herunder kommuner og fylkeskommuner). Som personlige medlemmer opptas jurister og andre som har interesse for kommunalrettslige spørsmål. Medlemmene betaler en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Stemmerett har bare personlige medlemmer som betaler kontingent. Medlem som ikke har betalt kontingent for de to foregående år betraktes som uttrådt.

§ 4
Foreningen ledes av et styre med vararepresentanter valgt av årsmøtet for to år. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styremøte avholdes når styret, eller minst to av styremedlemmene krever det.

§ 5
Medlemsmøter holdes etter innkalling fra styret. Støttemedlem kan møte med to representanter utpekt av støttemedlemmet selv. Styret kan for det enkelte møte innby andre interesserte.

§ 6
Årsmøte holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av juni. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap og revisors innberetning, fastsettes kontingent og foretas valg av styre og revisor. Dessuten behandles styrets og innkomne forslag fra medlemmene om foreningsmessige spørsmål. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen utløpet av mars.

På årsmøtet avgjøres alle saker og valg med alminnelig flertall. Vedtektsendring og beslutning om oppløsning av foreningen krever likevel to tredjedels flertall av de fremmøtte medlemmer. Ved oppløsning av foreningen tilfaller foreningens midler rettshjelpforeningene drevet av juridiske studenter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.
Spørsmål om møter og aktiviteter i forumet kan rettes til styremedlemmene.
Elen Schmedling Gimnæs
KS Bedrift
Styreleder
tlf. 48287550
e-post: elen.gimnas@ks.no

Edvard Aspelund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Styremedlem
tlf. 970 52 706
e-post: edvard-thorolf.aspelund@kmd.dep.no
Irene Sogn
Borgarting Lagmannsrett
Styremedlem
tlf. 920 55 672
e-post: irene.sogn@domstol.no

Oddny Ruud Nordvik
Romerike Revisjon IKS
Styremedlem
tlf. 975 74 240
e-post:oddny.nordvik@romerikerevisjon.no
Elisabeth Aasheim
KS Advokatene
Styremedlem
tlf. 93 65 35 88
e-post: elisabeth.aasheim@ks.no

Lars Marius Heggberget
Kommuneadvokaten i Oslo kommune
Styremedlem
tlf. 901 24 471
e-post: lars-marius.heggberget@kao.oslo.kommune.no